JavaScript数组push()

JavaScript Array push()方法将零个或多个元素添加到数组的末尾,并返回该数组的新长度。

push()方法的语法为:

arr.push(element1, element2, ..., elementN)

在这里, arr是一个数组。


push()参数

push()方法采用任意数量的元素添加到数组中。


从push()返回值
  • 返回在其上调用方法的数组的新长度(在附加参数之后)。

注意事项

  • 此方法更改原始数组及其长度。
  • 要将元素添加到数组的开头,请使用JavaScript Array unshift()方法。

示例:使用push()方法
var languages = ["JavaScript", "Python", "Java", "Lua"];

var count = languages.push("C++");
console.log(languages); // [ 'JavaScript', 'Python', 'Java', 'Lua', 'C++' ]
console.log(count); // 5

var priceList = [12, 21, 35];

var count1 = priceList.push(44, 10, 1.6);
console.log(priceList); // [ 12, 21, 35, 44, 10, 1.6 ]
console.log(count1); // 6

输出

[ 'JavaScript', 'Python', 'Java', 'Lua', 'C++' ]
5
[ 12, 21, 35, 44, 10, 1.6 ]
6

推荐读物:

  • JavaScript Array.pop()
  • JavaScript Array.shift()

总计 0 评论

发表评论

作为 登录 | 登出 »

联系电话

18321263196

交换链接

互相学习

服务咨询

我的微信